Tất cả
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
3,100,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage trừ v...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Vĩnh Viễn
400,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Sương Mù
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage, vũ k...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Vĩnh Viễn
3,000,000đ
Đăng kí gmail --- đồ +14 là full ho...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
4,340,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage trừ v...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
200,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
150,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
400,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
650,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
140,000đ
Đăng kí gmail --- full hokage
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá 1
Thẻ: Không
999,999đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
đăng kí ảo --- 8 món tinh thạch, 2...
Lớp: Đao
Rank: Rank 4
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
70,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ
Đăng kí ảo --- full đồ tinh thạch
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy chủ: KhaKotex
Thẻ: Không
170,000đ